1. <strike id="0awxa"></strike>

   V? Chuang Xing
   About chuang xing
   Nhà cung c?p d?ch v? tích h?p s?n xu?t cao c?p
   C?ng ty C? ph?n Xay d?ng Chuang Xing Tham Quy?n ???c thành l?p vào n?m 2010, là nhà cung c?p d?ch v? chuyên v? xay d?ng nhà x??ng s?n xu?t, chúng t?i lu?n gi? v?ng tinh th?n c?u th? và quan ?i?m xay d?ng hoàn h?o trong l?nh v?c xay d?ng, c? ?i?n, k?t c?u thép, phan x??ng s?ch, ?i?n t? và th?ng minh, hoàn thi?n, b?o trì, v.v., t? ?ó nang cao hi?u qu? xay d?ng, gi?m m?c tiêu th? n?ng l??ng và các chi phí khác khi xay d?ng nhà máy, t?i ?a hóa(chǎn) l?i ích c?a ch? s? h?u, tích h?p các d?ch v? EPC t? khau t? v?n d? án ??n l?p k? ho?ch, thi?t k?, thi c?ng, ch?y th?, b?o trì và d?ch v?.
   H? th?ng phan b? toàn c?u
   Global distribution
   • Trung Qu?c · Ph?t S?n, Qu?ng ??ng

   • Trung Qu?c · Tr? s? Tham Quy?n

   • Trung Qu?c · V? Hán, H? Nam

   • Trung Qu?c · Nam X??ng, Giang Tay

   • Trung Qu?c · ??ng Qu?n, Qu?ng ??ng

   • Trung Qu?c · ??ng Nhan, Quy Chau

   • Trung Qu?c · Hu? Chau, Qu?ng ??ng

   • Trung Qu?c · Thành ??, T? Xuyên

   • Trung Qu?c · Chu H?i, Qu?ng ??ng

   • Trung Qu?c · An Huy, H?p Phì

   • Trung Qu?c · Qu?ng Chau, Qu?ng ??ng

   • Trung Qu?c · B?c Kinh

   • Trung Qu?c · Tr??ng Sa, H? Nam

   • Vi?t Nam

   • Mexico

   • 14n?m
    Thành l?p c?ng ty
   • 180+
    ??i ng? nhan s? trên toàn c?u
   • 3600+
    D? án sàn
   • 10 t?nh và h?n、20+thành ph?
    Ngành ngh? kinh doanh
   • 20+
    Các ch?ng ch? n?ng l?c
   • Trung Qu?c · Ph?t S?n, Qu?ng ??ng

    D? án B?t ??ng s?n Trung H?i Ph?t S?n

    H?ng m?c c?ng trình thi c?ng hoàn thi?n n?i th?t Trung tam ti?p th? thu?c D? án v??n B?ng Th?y- V?nh H?o Nguy?t thành ph? Ph?t S?n

   • Trung Qu?c · Tr? s? Tham Quy?n

    D? án gói th?u II c?a c?ng trình hoàn thi?n v?n phòng Qu?ng tr??ng Tailin Tham Quy?n

    H?ng m?c c?ng trình thi c?ng ??ng l?c s?n xu?t cho phan x??ng- D? án C?ng ngh? ??i m?i Lenovo (Tham Quy?n)

    Nhà hàng g?n Lenovo Innovation Technology Park (LSSC)

    C?ng tri?nh t??ng h??p ???ng thi c?ng thiê?t kê? trang tri? v?n pho?ng robot Van Thi? Trung tam gia?c m? Long C??ng, Tham Quy?n

   • Trung Qu?c · V? Hán, H? Nam

    D? án Tòa nhà v?n phòng Lenovo Moto

    D? án C? s? nghiên c?u phát tri?n Lenovo V? Hán

    M?t trong s? h?ng m?c c?ng trình C? s? c?ng nghi?p Núi Ph??ng Hoàng Giai ?o?n I c?a C?ng ty Quang ?i?n AVC (V? Hán)

    D? án hoàn thi?n C2 D? án Zhigu Sunac V? Hán Giai ?o?n III

    H?ng m?c c?ng trình hoàn thi?n phòng b?ng m?u và tòa nhà bán hàng c?a D? án Rong Mansion- Sunac Nghi X??ng

    H?ng m?c c?ng trình thi c?ng c?i t?o ??ng b? ph?n c? ?i?n ???ng ?ng tr?m khí nit? khu Lenovo V? Hán

    D? án phan x??ng s?ch AVC V? Hán

    D? án phan x??ng s?ch Lenovo V? Hán

   • Trung Qu?c · Nam X??ng, Giang Tay

    H?ng m?c c?ng trình hoàn thi?n phan x??ng l?c c?a tòa nhà C?ng ty TNHH ?i?n t? Haifulai Cám Chau

    H?ng m?c c?ng trình hoàn thi?n và l?c phan x??ng Giai ?o?n I/II c?a C?ng ty TNHH ?i?n t? Neet Cám Chau

   • Trung Qu?c · ??ng Qu?n, Qu?ng ??ng

    Trung tam V?n hành, Nghiên c?u phát tri?n và S?n xu?t c?a C?ng ty TNHH C?ng ngh? B? nh? ??ng Qu?n-H?i th?o thí ?i?m(II)

    Nghiên c?u phát tri?n và S?n xu?t b? nh?-Tòa nhà v?n phòng (A) -06

    Nghiên c?u phát tri?n và S?n xu?t b? nh?, c?ng trình trang trí t?ng 2,3 thu?c D? án Trung tam V?n hành, Nghiên c?u phát tri?n và S?n xu?t b? nh? (giai ?o?n III).

    C?ng trình hoàn thi?n tòa nhà nghiên c?u phát tri?n s? 1- Tr? s? Nghiên c?u phát tri?n B? nh?

    D? án v?n phòng s? 1 (t?ng 1-10) d? án h? Kaijin Songshan, Qu?ng ??ng

    D? án Tr? s? ?i?u hành c?a C?ng ngh? Hetong

    D? án xay d?ng trung tam Nghiên c?u phát tri?n Hewang ??ng Qu?n

    D? án Nghiên c?u phát tri?n và S?n xu?t C?ng ngh? Chính xác Shiyunjia

    D? án Nhà máy Tr? s? Thi?t b? Th?ng minh Dongbo

    C?ng trình trang trí và trang trí các b? ph?n c?ng c?ng c?a d? án giai ?o?n VI Zhongji Zhigu

    D? án c?i t?o khu v?c c?ng c?ng t?ng 23 và 24, giai ?o?n IV c?a Zhongji Zhigu

    H?ng m?c c?ng trình phan ph?i ?i?n h? th? Kaijin ??ng Qu?n

    D? án ?i?n t? Mingxin

   • Trung Qu?c · ??ng Nhan, Quy Chau

    D? án Khu c?ng nghi?p v?t li?u pin lithium cao c?p Dalong Quy Chau

   • Trung Qu?c · Hu? Chau, Qu?ng ??ng

    D? án Nghiên c?u phát tri?n và S?n xu?t v?t li?u m?i Dongmei

    D? án Khu c?ng nghi?p Yongneng

   • Trung Qu?c · Thành ??, T? Xuyên

    H?ng m?c c?ng trình th?u xay d?ng dan d?ng C? s? S?n xu?t và Trung tam Nghiên c?u phát tri?n c?a C?ng ty C?ng ngh? AVC (Thành ??)

    H?ng m?c c?ng trình hoàn thi?n D? án m?-?un LCD c? trung c?a Lebao Thành ??

   • Trung Qu?c · Chu H?i, Qu?ng ??ng

    D? án v??n hoa v?nh Kim Nguy?t Chau H?i

    Nhà m?u D-1, T?ng 6, Tòa nhà D, Trung tam Th? k? Zhuao Wan

   • Trung Qu?c · An Huy, H?p Phì

    D? án Bitland H?p Phì

    D? án nhà x??ng Yuto H?p Phì

    D? án thi c?ng c?ng trình trang trí n?i th?t Tòa nhà nghiên c?u phát tri?n Lianbao H?p Phì

   • Trung Qu?c · Qu?ng Chau, Qu?ng ??ng

    D? án l?p ??t h?i th?o th?ng minh l?p ráp m?-?un m?i c?a Agili

   • Trung Qu?c · B?c Kinh

    D? án tòa nhà v?n phòng Lenovo B?c Kinh

   • Trung Qu?c · Tr??ng Sa, H? Nam

    Khu m?u d? án Dung Sáng Thành Tr??ng Sa

   • Vi?t Nam

    H?ng m?c c?ng trình xay m?i C?ng trình Xay d?ng Dan d?ng Giai ?o?n I c?a C?ng ty TNHH C?ng ngh? AVC (Vi?t Nam)

    D? án C?ng trình xay d?ng dan d?ng V3-V4 giai ?o?n II c?a C?ng ty C?ng ngh? AVC (Vi?t Nam) C?ng trình c? ?i?n giai ?o?n II c?a C?ng ty TNHH C?ng ngh? AVC (Vi?t Nam)

    D? án AIPECO Vi?t Nam

    H?ng m?c c?ng trình xay m?i nhà x??ng C?ng ty TNHH ?i?n t? Chunqiu H?ng m?c c?ng trình l?p ??t ?i?n t?m th?i c?a tr?m bi?n áp 315KVA-22/0.4KV c?a C?ng ty Chunqiu Electronic

    H?ng m?c c?ng trình c?i t?o nhà máy Tianmai Vi?t Nam

    H?ng m?c c?ng trình xay m?i k?t c?u thép nhà x??ng Bromake Vi?t Nam H?ng m?c c?ng trình phan x??ng s?ch Class10000 c?a nhà x??ng s? 4 Bromake Vi?t Nam

    D? án Nhà máy Huntkey Vi?t Nam

    D? án c?ng trình xay m?i nhà x??ng và v?n phòng c?a Nhà máy t?i Qu? V?- C?ng ty TNHH ABI

    D? án Qu?c Xuan Vi?t Nam

   • Mexico
   L?nh v?c kinh doanh
   C?ng trình xay d?ng
   C?ng ty Xay d?ng Chuang Xing có các ch?ng ch? n?ng l?c trong n??c do B? Xay d?ng Nhà n??c c?p, nh?: h?ng II v? t?ng th?u thi c?ng c?ng trình xay d?ng, h?ng 3 v? t?ng th?u thi c?ng c?ng trình c?ng c?ng ?? th?.
   C?ng trình c? ?i?n
   C?ng ty Xay d?ng Chuang Xing có n?ng l?c h?ng I v? nh?n th?u chuyên ngành cho các c?ng trình l?p ??t c? ?i?n xay d?ng t?i Trung Qu?c. T?i Vi?t Nam, C?ng ty có n?ng l?c h?ng II v? nh?n th?u chuyên ngành cho các c?ng trình l?p ??t c? ?i?n xay d?ng.
   K?t c?u thép
   C?ng ty Xay d?ng Chuang Xing có ch?ng ch? n?ng l?c h?ng II v? nh?n th?u chuyên ngành cho c?ng trình k?t c?u thép.
   D? án t??ng rèm
   Xay d?ng sáng t?o, trong n??c có ch?ng ch? t? ch?t c?p B chuyên ngành nh?n th?u c?ng trình t??ng rèm xay d?ng c?p 2 và thi?t k? c?ng trình t??ng rèm xay d?ng.
   Phan x??ng s?ch
   C?ng ty Xay d?ng Chuangxing có ch?ng ch? n?ng l?c h?ng I v? ?? ?i?u ki?n s?ch do Hi?p h?i Ngành c?ng nghi?p s?ch Sinh h?c và C?ng nghi?p Tham Quy?n c?p.C?ng trình s?ch c?ng nghi?p là m?t nhánh quan tr?ng trong ngành xay d?ng, ch? y?u h??ng ??n các ngành nh? ?i?n t?, thi?t b? chính xác, d??c ph?m, th?c ph?m.
   ?i?n t? và th?ng minh
   C?ng ty Xay d?ng Chuang Xing có ch?ng ch? n?ng l?c h?ng B v? thi?t k? h? th?ng th?ng minh trong xay d?ng và ch?ng ch? n?ng l?c h?ng II v? nh?n th?u chuyên ngành cho c?ng trình ?i?n t? và th?ng minh.
   Trang trí và hoàn thi?n
   C?ng ty Xay d?ng Chuang Xing có ch?ng ch? n?ng l?c h?ng I v? nh?n th?u chuyên ngành cho các c?ng trình hoàn thi?n và trang trí xay d?ng, h?ng A v? thi?t k? c?ng trình trang trí xay d?ng.
   C?ng trình c?nh quan v??n
   C?ng trình c?nh quan là m?t ho?t ??ng xay d?ng có liên quan ??n cay xanh c?nh quan, kh?ng ch? bao g?m vi?c t?n d?ng c?nh quan thiên nhiên và phát tri?n v??n nhan t?o, mà còn bao g?m các c?ng trình tr?ng hoa, tr?ng cay to, c?ng trình b?i c? và nhi?u khía c?nh khác.
   S?a ch?a & B?o trì
   C?ng trình b?o trì c? s? v?t ch?t và thi?t b? là m?t khau r?t quan tr?ng trong ngành xay d?ng, có liên quan tr?c ti?p ??n tu?i th? và hi?u qu? làm vi?c c?a c?ng trình. Chúng t?i có ??i ng? nhan viên k? thu?t giàu kinh nghi?m, có th? cung c?p cho khách hàng các d?ch v? chuyên nghi?p v? s?a ch?a, b?o trì, nang c?p….
   C?ng trình tiêu bi?u
   ??i tác
   激情国产一区二区三区四区|久久综合综合久久av在钱|国产一级二级三级视频|人妻系列无码专区久久五月天|青柠影院免费观看电视剧高清|精品一区二区三区四区在线|91av在线视频观看
   1. <strike id="0awxa"></strike>